Regulamin


Regulamin sprzedaży

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dla sklepu www.przypinkionline.pl

 

 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – firma F.H.U MARKO Marek Stawarz z siedzibą w Krakowie ul. Bieżanowska 109 30-826 Kraków NIP: 679-184-18-38 Regon: 351240360, zarejestrowana przez Urząd Miasta Kraków.
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.przypinkionline.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem) mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Sprzedawcy dotyczących danego Klienta/Konsumenta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu między Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Klienta/Konsumenta za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.
Adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji:
Marek Stawarz

F.H.U MARKO
ul. Bieżanowska 109
30-826 Kraków

e-mail: biuro@przypinkionline.pl
telefon: 503-133-875

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep www.przypinkionline.pl oraz e-mailowo na adres biuro@przypinkionline.pl. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

- formularz zamówienia

- e-mail: biuro@przypinkionline.pl

- telefon- 503-133-875

- adres korespondencyjny

Marek Stawarz

F.H.U MARKO

ul. Bieżanowska 109

30-826 Kraków

7. Podana w Zamówieniu wartość Zamówienia stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną wartość, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Dostawa i terminy realizacji zamówień

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz Poczty Polskiej.
2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł brutto):

Płatność z góry

Przesyłka kurierska 25.00 ZŁ.
Wysyłka kubków / filiżanek - dla ilości - 10, 36, 50 sztuk

Przesyłka kurierska 50.00 ZŁ.
Wysyłka kubków - dla ilości - 100 sztuk

Przesyłka kurierska 15.00 ZŁ.
Wysyłka przypinek - dla ilości - do 1000 sztuk

Przesyłka kurierska 15.00 ZŁ.
Wysyłka magnesów - dla ilości - do 500 sztuk

Przesyłka kurierska 20.00 ZŁ.
Wysyłka breloków - dla ilości - do 1000 sztuk

Płatność przy odbiorze

Odbiór w punkcie: ul. Bieżanowska 109 30-826 Kraków

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 24-72 godziny, w zależności od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

5. Zamówienie zaczyna być realizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego ( nie dotyczy przesyłek dostarczonych za pobraniem).

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski
88 1050 1445 1000 0090 6685 2980
- system bezpiecznych płatności on-line Transferuj.pl
- przy odbiorze przesyłki
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

VI. Rękojmia i gwarancja

1.Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy muszą być składane pisemnie na adres przedstawiony w punkcie I niniejszego regulaminu.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

5. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Złożenie reklamacji nie upoważnia do odesłania do Sklepu reklamowanego towaru. Odesłanie następuje na podstawie decyzji ws. rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w punkcie I niniejszego regulaminu.
4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie I niniejszego regulaminu.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
10. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

11.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

IX. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

1.Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów Sklepu www.przypinkionline.pl są zastrzeżone. Sam Sklep oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 904 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 ze. zm.)
2.Wszelkie znaki towarowe używane w Sklepie jak i samo oznaczenie www.przypinkionline.pl są znakami towarowymi chronionymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 nr 119, poz. 1117 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 20033 nr 153, poz. 1503 ze zm.).

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.przypinkionline.pl
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Załącznik: Wzór odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresat:

F.H.U MARKO Marek Stawarz ul. Bieżanowska 109 30-826 Kraków

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


Data odbioru rzeczy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

Nr rachunku bankowego jeśli zwrot ma być dokonany na rachunek bankowy


Data i podpis konsumenta